تور قشم تابستان 93

 

تور قشم هتل مارینا 1

تور قشم هتل مارینا

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             480000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           466000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   251000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 237000  تومان

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم آپارتمان سما

net qeshm aparteman sama

 

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             493000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           470000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    262000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 231000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل المپیک

تور قشم هتل المپیک

نرخ تور برای ورودی هفته                                   دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             483000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           464000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    253000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 232000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل خلیج فارس

تور قشم هتل خلیج فارس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             495000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           473000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                    265000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 241000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل ساحل طلایی

تور قشم هتل ساحل طلایی

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             475000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           460000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   245000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 232000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل پلاس 

تور قشم هتل پلاس

نرخ تور برای ورودی هفته                                 دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             476000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           462000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   246000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 231000  تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل آرام

net qeshm hotel aram

نرخ تور برای ورودی هفته                                     دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته                             476000  تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته                           461000  تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته                   245000  تومان 

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته                 231000  تومان

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.