نرخ تور قشم

 

تور قشم هتل مارینا 1

تور قشم هتل مارینا

 

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 480000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 466000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 251000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 237000 تومان

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم آپارتمان سما

net qeshm aparteman sama

 

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 493000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 470000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 262000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 231000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل المپیک

تور قشم هتل المپیک

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 483000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 464000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 253000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 232000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل خلیج فارس

تور قشم هتل خلیج فارس

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 495000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 473000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 265000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 241000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل ساحل طلایی

تور قشم هتل ساحل طلایی

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 475000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 460000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 245000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 232000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل پلاس

تور قشم هتل پلاس

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 476000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 462000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 246000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 231000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

تور قشم هتل آرام

net qeshm hotel aram

نرخ تور برای ورودی هفته دو شب و سه روز

 

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق دو تخته 476000 تومان

نرخ تور هوایی برای هر نفر در اتاق سه تخته 461000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق دو تخته 245000 تومان

نرخ تور زمینی با قطار برای هر نفر در اتاق سه تخته 231000 تومان

 

خدمات تور : بلیت , صبحانه , استقبال فرودگاهی , بیمه مسافرتی

توضیحات : مدت اقامت و تعداد شبهای اقامت به درخواست مسافرین قابل تغییر است.